polityka prywatności

Ochrona danych Użytkowników jest dla nas szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy serwisu www.ubezpieczeni.eui mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. Polgastro jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

RODO

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku, 2016/679 „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” (dalej „RODO”), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polgastro w Zyrardów., przy ul. Piotra Wysockiego 30b (zwana dalej: „Ubezpieczeni.eu”). Dane osobowe zbierane przez Ubepieczeni.eu przetwarzane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – czyli tzw. RODO. Ubezpieczeni.eu zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Ubezpieczeni.eu zbiera i przetwarza dane osobowe m.in.: w celu marketingu usług Ubezpieczeni.eu, w celu informowania o nowej ofercie produktowej oraz o działalności Ubezpieczeni.eu np. w ramach newesletter’a, a także w celu:

• świadczenia przez Ubezpieczeni.eu usług na rzecz klientów,

• jak również współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Ubezpieczeni.eu,

• w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Ubezpieczeni.eu.

Ubezpieczeni.eu przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres, adres e-mail oraz/lub inne dane osobowe przekazane przez Państwa. W przypadku danych uzyskiwanych przez Ubezpieczeni.eu w ramach prac świadczonych dla swoich klientów lub ich pracowników Ubezpieczeni.eu przetwarza dane osobowe także inne, niż wskazane powyżej, jeśli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów prawa, a także jeśli ich podanie jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o produktach i działalności Ubezpieczeni.eu z lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących klientów Ubezpieczeni.eu uregulowane jest w umowach z tymi klientami. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest od otrzymania od Państwa uprzedniej zgody. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Ubezpieczeni.eu przetwarzał Państwa dane osobowe w celu marketingowym mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu na zasadach określonych w Ustawie. Niezależnie od powyższego w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Ubezpieczeni.eu oraz zdalnie, w miejscach wykonywania zadań przez pracowników Ubezpieczeni.eu Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do innych krajów, a w szczególności nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza EOG, Ubezpieczeni.eu zastosuje wymagane przez Ustawę instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Ubezpieczeni.eu z w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz podmiotami współwystępującymi prace na rzecz faktycznych bądź potencjalnych klientów może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z Ustawą, przepisami wykonawczymi i instrukcjami Ubezpieczeni.eu..


Dostęp do informacji

Jeżeli będą chcieli Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o przekazanie takiej prośby na adres siedziby Ubezpieczeni.eu lub na adres e-mail: ubezpieczeni@ubezpieczeni.eu

Prawo do skargi

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy Państwo uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy RODO.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do polityki prywatności w przyszłości, będą publikowane na tej stronie i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony w celu sprawdzenia aktualizacji naszej polityki prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

znamy się na ubezpieczeniach

Chałupa Agencja Ubezpieczeniowa
ul. Piotra Wysockiego 30B
96-300 Żyrardów, Poland

+48 510 199 633 Ewa
+48 500134200 Dariusz
+48 46 8541010 Biuro
ewa@ubezpieczeni.eu
dariusz@ubezpieczeni.eu

×

czego dotyczy sprawa?

 

× w czym możemy pomóc?